[Toán 5] So Sánh Hai Phân Số: Chi Tiết và Phương Pháp Áp Dụng

Dưới đây, congthuctoanlyhoa sẽ giới thiệu bài viết về So Sánh Hai Phân Số: Chi Tiết và Phương Pháp Áp Dụng.

So sánh hai phân số là một kỹ năng quan trọng trong toán học lớp 5, giúp xác định mối quan hệ giữa tử số và mẫu số. Dưới đây là chi tiết và phương pháp áp dụng để học sinh hiểu rõ và linh hoạt khi giải bài toán.

1. So Sánh Hai Phân Số Cùng Mẫu Số

 • Nếu mẫu số giống nhau, quy tắc đơn giản: phân số với tử số nhỏ hơn sẽ bé hơn, và ngược lại.
 • Đối với phân số có tử số bằng nhau, chúng bằng nhau.

So Sánh Hai Phân Số

2. So Sánh Hai Phân Số Cùng Tử Số

 • Nếu tử số giống nhau, áp dụng quy tắc: phân số với mẫu số nhỏ hơn sẽ lớn hơn, và ngược lại.
 • Đối với phân số có mẫu số bằng nhau, chúng bằng nhau.

So Sánh Hai Phân Số

Chú ý: Đặc biệt quan trọng khi so sánh phân số cùng tử số, tránh nhầm lẫn.

3. So Sánh Các Phân Số Khác Mẫu Số

a) Quy Đồng Mẫu Số

 • Quy đồng mẫu số để thuận tiện so sánh.
 • So sánh tử số của hai phân số mới để đưa ra kết luận.

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy đồng mẫu số hai phân số.

Bước 2: So sánh hai phân số có cùng mẫu số đó.

Bước 3: Rút ra kết luận.

b) Quy Đồng Tử Số

 • Áp dụng khi mẫu số khác nhau và có giá trị lớn.
 • Quy đồng tử số để giảm độ phức tạp trong tính toán và so sánh mẫu số của hai phân số mới.

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy đồng tử số hai phân số.

Bước 2: So sánh hai phân số có cùng tử số đó.

Bước 3: Rút ra kết luận.

4. Các Cách So Sánh Khác

Dạng 1: So Sánh với 1

 • Sử dụng khi so sánh 2 phân số với 1.
 • 1 phân số bé hơn 1 và 1 phân số lớn hơn 1.

So Sánh Hai Phân Số

Dạng 2: So Sánh với Phân Số Trung Gian

 • Áp dụng khi tử số của phân số thứ 1 bé hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số phân số thứ 1 lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai, hoặc ngược lại.
 • So sánh với phân số trung gian để đưa ra kết luận chính xác.

Phương pháp giải:

Bước 1: Chọn phân số trung gian.

Bước 2: So sánh hai phân số ban đầu với phân số trung gian.

Bước 3: Rút ra kết luận.

Dạng 3: So Sánh Bằng Phần Bù

 • Sử dụng khi mẫu số lớn hơn tử số (phân số bé hơn 1) và hiệu giữa mẫu số và tử số của các phân số bằng nhau hoặc nhỏ.
 • Tìm phần bù với 1 và so sánh để xác định kết quả.

Chú ý: Phần bù với 1 của phân số là hiệu giữa 1 và phân số đó.

Quy tắc: Trong hai phân số, phân số nào có phần bù lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn và ngược lại.

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm phần bù của hai phân số.

Bước 2: So sánh hai phần bù với nhau.

Bước 3: Rút ra kết luận.

Dạng 4: So Sánh Bằng Phần Hơn

 • Áp dụng khi tử số lớn hơn mẫu số (phân số lớn hơn 1) và hiệu giữa tử số và mẫu số của các phân số bằng nhau hoặc nhỏ.
 • Tìm phần hơn với 1 và so sánh để đưa ra kết luận chính xác.

Chú ý: Phần hơn với 1 của phân số là hiệu giữa phân số đó và 1.

Quy tắc: Trong hai phân số, phân số nào có phần hơn lớn hơn thì phân số đó lớn hơn và ngược lại.

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm phần hơn của hai phân số.

Bước 2: So sánh hai phần hơn với nhau.

Bước 3: Rút ra kết luận.

Bằng các phương pháp so sánh hai phân số này, học sinh có thể tự tin khi giải quyết các bài toán phức tạp liên quan đến so sánh phân số.

Viết một bình luận