[Hoá học 9] Lý thuyết: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Cùng congthuctoanlyhoa khám phá lý thuyết về tính chất hóa học của oxit và sự phân loại oxit trong chi tiết bài viết sau đây. Hiểu rõ lý thuyết về oxit và cách chúng được phân loại sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chương trình hóa học lớp 9.

phân loại oxit

Tính chất hóa học của oxit

1. Oxit bazơ:

Oxit bazơ có những tính chất hóa học nào ?

a) Tác dụng với nước: Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm).

Ví dụ chi tiết: 

Na2O + H2O → 2NaOH

BaO + H2O → Ba(OH)2

Những oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm là: Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, Cs2O, CaO, BaO, SrO.

b) Tác dụng với axit: Oxit bazơ + axit → muối + nước

Ví dụ chi tiết: 

BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

c) Tác dụng với oxit axit: Một số oxit bazơ, là những oxit bazơ tan trong nước tác dụng với oxit axit tạo thành muối.

Ví dụ chi tiết: 

CaO + CO2 → CaCO3

2. Oxit axit:

Oxit axit có những tính chất hóa học nào ?

a) Tác dụng với nước: Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit.

Ví dụ chi tiết: 

SO3 + H2O → H2SO4

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Những oxit axit tác dụng được với nước và do đó cũng tan trong nước.

b) Tác dụng với dung dịch bazơ: Oxit axit + dd bazơ → muối + nước.

Ví dụ chi tiết: 

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

Những oxit khác như SO2, P2O5,…. Cũng có phản ứng tương tự.

c) Tác dụng với oxit bazơ: Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ (tan) tạo thành muối.

Ví dụ chi tiết: 

CO2 + BaO → BaCO3

3. Oxit lưỡng tính:

Một số oxit vừa tác dụng dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch bazơ, gọi là oxit lưỡng tính.

Ví dụ như: Al2O3, ZnO, SnO, Cr2O3,…

Ví dụ chi tiết: 

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 (natri aluminat)

4. Oxit trung tính (hay là oxit không tạo muối):

Một số oxit không tác dụng với axit, dung dịch, bazơ, nước, gọi là oxit trung tính như: NO, N2O, CO,…

Tính chất hóa học của oxit

Khái quát về sự phân loại oxit

Căn cứ vào tính chất hóa học của oxit, người ta phân loại oxit thành 4 loại như sau:

Oxit bazơ là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

 – Oxit axit là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

Oxit lưỡng tính là những oxit tác dụng với dung dịch axit và tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

Oxit trung tính hay còn gọi là oxit không tạo muối là những oxit không tác dụng với axit, bazơ, nước

Tổng kết bài viết về tính chất hóa học của oxit và sự phân loại chúng mang đến cái nhìn toàn diện về hợp chất quan trọng này. Việc hiểu rõ kiến thức về oxit sẽ giúp các em học hoá lớp 9 hiệu quả.

Viết một bình luận